Demografische Ontwikkelingen

Het aandeel niet-westerse allochtonen groeit sterk, van circa 11 naar geschat 20 procent, 2,8 miljoen, in 2040. Het aantal westerse allochtonen wordt in 2040 op 1,9 miljoen geschat. Daarnaast vergrijst Nederland snel. Het draagvlak voor en het aanbod van voorzieningen wordt via de vraag naar uiteenlopende producten en diensten beïnvloed door sociaal-demografische ontwikkelingen. Een veelheid aan andere dan demografische ontwikkelingen is hierbij echter minstens zo belangrijk, zoals veranderend keuzegedrag van gebruikers/consumenten en aanbieders, en economische, technologische en sociaal-culturele ontwikkelingen. Lees meer in de achtergrondstudie van het Planbureau voor de Leefomgeving 

Default